شعری از حسین دیلم کتولی

نویسنده : حسین دیلم کتولی
تاریخ ارسال : پانزدهم دی ماه ١٣٩۵


درچشم هاتان قاب يک تصوير بوديم

ازخواب هاتان آخرين تعبير بوديم

نفرين ِ پَست آفرينش در شبي سرد

يک تور پاره دست ماهيگير بوديم

بر دار هرکس ديد ما را خنده اي زد

بااين که ميدانست بي تقصير بوديم

بر شانه هامان بال ِ پروازي نروئيد

اما عجب دارم نشان تير بوديم

با خط سرخي مرگ مارا مي نويسند

از ديد دشمن قابل تقدير بوديم.


 


بازگشت