شعری از رضا نظری ایلخانی

نویسنده : رضا نظری ایلخانی
تاریخ ارسال : دوازدهم مرداد ماه ١٣٩۶


دوستان کاغذی، بیگانه‌ های کاغذی
زنده ‌ایم امّا میان خانه ‌های کاغذی
در مسیر بادها بر شاخه‌ ی تُرد امید
لانه می ‌سازیم امّا لانه ‌های کاغذی
عکس گل‌ ها را به دیوار آنقدر آویختیم
تا که پژمردیم در گل‌خانه‌ های کاغذی
فرق صحرائی پر از گل با کویری تفته چیست
پیش بال مرده‌ ی پروانه ‌های کاغذی
بغض‌ هایم را فروخوردم ولی بی‌ اختیار
می‌ چکد اشک قلم بر شانه‌ های کاغذی
واژه ‌هایم را نصیب از تابش مهری نبود
تا بروید باغی از این دانه ‌های کاغذی
دفتر شعر مرا دارالمجانین کرده است
شور اشعار من این دیوانه ‌های کاغذی


بازگشت